ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor het uitvoeren van opdrachten (waaronder trainingen, cursussen, workshops en coaching) (hierna: “de Opdracht”) tussen Dasein en haar opdrachtgevers en/of samenwerkingspartners (hierna: “de Opdrachtgever”), respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2. Grondslag offerte

Offertes van Dasein zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Dasein zal de door haar te verrichten Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

3. Beschikbaar stellen van informatie, medewerkers en faciliteiten

Om de uitvoering van de Opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het afgesproken tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Dasein nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers uit de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de Opdracht van Dasein betrokken zullen zijn.

 

4. Het betrekken van derden bij de Opdracht

Het betrekken van derden bij de uitvoering van de Opdracht (door Dasein of door de Opdrachtgever) gebeurt uitsluitend na onderling overleg en in overeenstemming. 

 

5. De aanvang van de Opdracht

 • Dasein start met de uitvoering van de Opdracht nadat de offerte door de Opdrachtgever is geaccepteerd met een schriftelijke of digitale bevestiging en/of ondertekening van de offerte.
 • Tenzij anders met de Opdrachtgever is overeengekomen wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen, gerekend vanaf de ontvangst van de bevestiging en/of ondertekening.
 • Data voor trainingen, cursussen, workshops en andere ontmoetingen benodigd voor het uitvoeren van de Opdracht worden in overleg tussen Opdrachtgever en Dasein vastgesteld. 

 

6. Tarieven en kosten van de Opdracht

 • Dasein neemt in de offerte een tarief op voor de te verrichten Opdracht. Tenzij anders wordt overeengekomen, is dit tarief van toepassing.
 • Conform de belastingvoorschriften factureert Dasein 21% btw voor de Opdracht.
 • Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden (on)kosten daarbij inbegrepen zijn. Voor zover deze kosten niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. 


7. Facturering en betaling

 • Dasein factureert de Opdrachtgever het gehele factuurbedrag voor aanvang van de Opdracht.
 • Dasein hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Dasein behoudt zich het recht voor na de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Indien betaling achterwege blijft, kan Dasein met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de Opdracht opschorten.
 • Als de Opdrachtgever in verzuim is, of op andere wijze tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter redelijke verkrijging van voldoening voor zijn rekening. Dit geldt zowel voor gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
 • Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel is aangegeven.
 • Dasein is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals btw/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal de Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Dasein en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Dasein onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 

8. Annulering

 • Annulering van de Opdracht:
  – Bij annulering van de Opdracht, tot 3 weken voor aanvang, brengt Dasein 50% van de totaalsom in rekening. – Bij annulering van de Opdracht tot 10 werkdagen voor aanvang, brengt Dasein 75% van de totaalsom in rekening.
  – Vanaf 3 werkdagen voor aanvang van de opdracht, brengen wij 100% van de totaalsom in rekening.
 • Annulering van een individuele afspraak:
  – Een individuele afspraak kan tot 5 werkdagen voordat de afspraak zou plaatsvinden, kosteloos worden geannuleerd of verzet.
  – Een individuele afspraak wordt vanaf 5 werkdagen voordat de afspraak zou plaatsvinden, als genoten beschouwd. Tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders overeenkomen.
 • Annulering van een groepstraining:
  – Een groepstraining kan tot 14 werkdagen voordat de training zou plaatsvinden, kosteloos worden geannuleerd of verzet.
  – Een groepstraining wordt vanaf 14 werkdagen voordat de training zou plaatsvinden, als genoten beschouwd. Tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders overeenkomen. 

 

9. Duur van de opdracht

De duur van de Opdracht wordt in goed overleg vastgesteld.

 

10. Overmacht

 • Als Dasein door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder recht op (schade)vergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan: iedere van Dasein’s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
 • Dasein zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 

 

11. Intellectuele eigendom

 • Dasein behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte programma’s ter uitvoering van de overeengekomen Opdracht, bestaande uit maar niet beperkt tot de ter beschikking gestelde oefeningen, technieken, presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.
 • De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Dasein noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Dasein verstrekt zijn.
 • Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
 • Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

 

13. Aansprakelijkheid

 • Dasein is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Dasein van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken Opdracht mag worden vertrouwd. 
 • De aansprakelijkheid van Dasein voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Dasein voor haar werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 • Indien en voor zover Dasein een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de aansprakelijkheid van Dasein jegens Opdrachtgever in de plaats van het hiervoor in dit artikel bepaalde, geregeerd worden door en gelimiteerd zijn tot de in de betreffende polis vermelde voorwaarden, respectievelijk bedragen, zulks onder de opschortende voorwaarde dat door verzekeraar(s) dekking aan Dasein wordt verleend.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Dasein tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit de uitvoering van door de Opdrachtgever aan Dasein verleende Opdracht.
 • Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de hier bedoelde zin, dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de Opdrachtgever zijn vervallen. 

 

14. Meerdere opdrachtnemers

Als Dasein tezamen met één of meer opdrachtnemers van de Opdrachtgever een Opdracht heeft ontvangen, is ieder van de opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door hem of haar uitgevoerde (deel)werkzaamheden.

 

15. Toepasselijk recht

Op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, in het bijzonder wordt gewezen op de in Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen regels die gelden bij het aangaan van een Opdracht als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 

16. Geschillenregeling

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de Opdracht, en eventueel daaruit voortvloeiende nadere opdrachten, worden voorgelegd aan een bij het NMI- gecertificeerde mediator.

 

17. Tot slot

Wat goed dat je het tot hier hebt gered. Grote kleine lettertjes zijn belangrijk in iedere samenwerking. Laat de ongezellige juridische inhoud vooral achter je. En laten we ons verheugen op onze samenwerking. Tot gauw!